iACT shprehet rreth rëndësisë së informimit të paanshëm nga mediat

iACT shprehet rreth rëndësisë së informimit të paanshëm nga mediat

Në emisionin e realizuar nga TV Teuta, ku diskutohet zhvillimi kulturor në Ulqin, vërejmë mungesë informacioni rreth arritjeve në fushën e kinematografisë gjatë tri viteve të fundit. Me qëllim informimin e plotë, OJQ Unë veproj dëshiron të risjellë në vëmendjen e qytetarëve ulqinakë disa arritje në fushën e zhvillimit dhe promovimit të kinematografisë, të realizuara …

Read More Read More

SEANEMA, A FILM FESTIVAL BORN OUT OF THE DESIRE TO BRING CINEMA BACK TO ULCINJ

SEANEMA, A FILM FESTIVAL BORN OUT OF THE DESIRE TO BRING CINEMA BACK TO ULCINJ

“Ulcinj is the proper place that may unite the different trends of the Balkans and beyond,” says Drita Llolla, the Executive Director of SEANEMA FILM FESTIVAL to Follow Business Albania. Ambitious enough to turn this Festival into a distinguished one in Montenegro and the region, she asks for a greater cooperation of Albania in this …

Read More Read More

MBËSHTETJE PËR SEANEMA 4!

MBËSHTETJE PËR SEANEMA 4!

Vendosmëria e aktivistëve të IACT – Unë veproj – Ja djelujem që Ulqini të ketë një zhvillim të rëndësishëm kulturor, ekonomik dhe shoqëror ka prodhuar festivalin e filmit SEANEMA. Në një kohë të shkurtër, falë kapitalit intelektual e krijues të aktivistëve tanë, festivali ka arritur të tejkalojë kufijtë e një aktiviteti kulturor lokal, duke nënvizuar vlerësimet e …

Read More Read More

Podrška za SEANEMA 4!

Podrška za SEANEMA 4!

Odlučnost aktivista IACT – Unë veproj – Ja djelujem da kroz njihovo djelovanje grad Ulcinj osjeti važan kulturni, ekonomski i socijalni razvoj, proizvela je filmski festival SEANEMA. Za veoma kratko vrijeme, zahvaljujući intelektualnom i kreativnom kapitalu naših aktivista, festival je uspio da prevaziđe granice jedne lokalne kulturne manifestaije, i da dobije na značaju podrškom Ambasade SAD u …

Read More Read More

Planifikimi buxhetor pa pjesëmarrjen e qytetarëve

Planifikimi buxhetor pa pjesëmarrjen e qytetarëve

Më lejoni të risjell në vëmendjen tuaj shqetësimin që u ngrit para disa ditësh nga kolegët e mi, rreth dëgjesës private, që u realizua në kurriz të të drejtave tona, për t`u informuar dhe për të marrë pjesë në procesin e planifikimit buxhetor për vitin 2018. Praktika e buxhetimit me pjesëmarrje është një mekanizëm që …

Read More Read More

U suočavanju sa budžetskim planom koji ne odražava interese građana

U suočavanju sa budžetskim planom koji ne odražava interese građana

Dopustite mi da Vam predočim zabrinutost koju su prije nekoliko dana izrazile moje kolege u vezi javnog saslušanja, koja je sprovedena nauštrb naših prava, da budemo informisani i da učestvujemo u procesu planiranja budžeta za 2018 godinu. Praksa participativnog budžetiranja je mehanizam koji ima za cilj da omogući naše učešće u identifikaciji prioriteta i raspodjeli …

Read More Read More

“Nëse shtatzania është e dashtun, pse një vajzë është #epadashtun!”

“Nëse shtatzania është e dashtun, pse një vajzë është #epadashtun!”

Komiteti i Kombeve të Bashkuara mbi zbatimin e Konventës “Mbi eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit të grave” (CEDAW), në korrik të vitit 2017 lëshoi një rekomandim, ligjërisht të detyrueshëm për Malin e Zi, për zgjidhjen e problemit të raporteve gjinore në lindje. Një kërkesë e tillë është bërë edhe nga Këshilli i Evropës …

Read More Read More